Pasowanie na Wesołego Świetliczaka

27 września o godz.17 uczniowie klas I którzy są uczestnikami świetlicy przy SP 15 wzięli udział w niecodziennym dla nich wydarzeniu „Pasowania na „wesołego świetliczaka”. Było to wspólne spotkanie dzieci, rodziców i wychowawców. Kandydaci na „wesołego świetliczaka” przed przysięgą zdawali egzamin z umiejętności bycia świetliczakiem. Musieli pokonać różne przeszkody takie jak: stolik bałaganiarza, zagadkowy stolik, stolik trudnych pytań, przystanek supermana itp.

W tym samym czasie kiedy dzieci pysznie się bawiły pod okiem mgr A.Kozak-Salwy, mgr M.Koziar i mgr A.Grychtoł w osobnym pomieszczeniu odbywało się sympatyczne spotkanie przy kawie pozostałych wychowawców – mgr M.Grzesik, mgr B.Bożym i mgr Sylwii Wilk – z rodzicami. Spotkanie to miało także wymiar edukacyjny z wykorzystaniem elementów „Szkoły dla rodziców” .
Kiedy „karty egzaminacyjne” dzieci zostały zapełnione, odbyła się uroczysta przysięga i pasowanie na „wesołego świetliczaka” poprzedzone ostatnią próbą – próbą uśmiechu. Wtedy to każdy z kandydatów musiał wypić łyżeczkę soku cytrynowego i uśmiechnąć się do obserwujących ich rodziców. Po przyrzeczeniu każdy ze „świetliczaków” na karcie przyrzeczenia zostawił odcisk swojego palca.
Na zakończenie imprezy każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom w postaci kolorowanki upamiętniającej ten dzień oraz symboliczne upominki
Było to niesamowite przeżycie dla wszystkich naszych milusińskich. W spotkaniu brała również udział Pani dyrektor szkoły Izabela Grabiańska, co z pewnością podwyższyło rangę spotkania i zostało mile przyjęte przez wszystkich uczestników.
Tego typu spotkania pozwalają na lepsze wspólne poznanie oraz miłe spędzenie wolnego czasu, Po wspólnej decyzji rodziców i wychowawców postanowiono spotykać się cyklicznie.

Zdjęcia do obejrzenia tutaj.

dodała: Sylwia Wilk

Promotion to the rank of a happy common-room student
On September 27, at 5 p.m. first grade students and those who attend the common room at SP 15 took part in an unusual event for them, „Promotion to the rank of a happy common-room student ” It was a joint meeting of the children, parents and educators. Candidates for the „happy common-room student” before the oath, had to take an exam in skills of being a common-room student. They had to overcome various obstacles, such as a messy table, mysterious table, tough questions table, superman stop, etc.
At the same time, when the children were playing superbly under the supervision of Ms. A.Kozak-Salwa, M.Koziar and A.Grychtoł in a separate room was held a nice meeting for coffee for the other educators – M.Grzesik, B.Bożym, S. Wilk – with their parents. This meeting was an educational one using elements of „Schools for parents.”
When ” examination cards” of children were filled in, there was a solemn oath and promotion for the „happy common-room student” preceded with the last attempt – an attempt to smile. Then each of the candidates had to drink a teaspoon of lemon juice and smile at their parents. After the oath each of the students left the fingerprint on the oath card.
At the end of the event, each participant received a diploma in the form of coloring commemorating this day and symbolic gifts.
It was an amazing experience for all of our little ones. The meeting was also participated by the headmistress Izabela Grabiańska, which certainly increased the importance of the meeting and was pleasantly received by all participants.
Such meetings allow for better get to know each other and spending pleasant free time. After a joint decision of parents and educators we decided to meet on a regular basis.

dodała: Katarzyna Orzech