Indiańska wioska dobrej komunikacji

wpis w: Komunikat | 0

Dnia 15 września w ogrodach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbył się piknik rodzinny. Tematem przewodnim byli Indianie, zaś edukacyjnym dobra komunikacja. Dzieciaki okolicznych przedszkoli i szkół, często pod opieka swoich rodziców, dziadków mogli skorzystać z wielu atrakcji: edukacyjna gra terenowa „Indiańska wioska dobrej komunikacji”, malowanie totemów, dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy – oczywiście w barwach i malunkach indiańskich, występy dzieci, pokazy z fizyki i wiele innych. Każdy mały uczestnik tego popołudnia przemieniał się w prawdziwego Indianina: własnoręcznie wykonany pióropusz, barwy indiańskie i oczywiście indiańskie imię. Ci, którzy złożyli zaliczona kartę pracy z gry terenowej otrzymali słodki poczęstunek i wzięli udział w losowaniu nagród – radości było sporo :-)). Na pikniku przedstawiono wyniku plastycznego konkursu logopedycznego pt. „Indiańskie minki ćwiczącej rodzinki”. Dzieciaki były bardzo zadowolone z takiego popołudnia i już w poniedziałek dopytywały kiedy kolejny piknik :-).

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji pikniku: Fundacji Agere Aude, Śląskiemu Międzyuczelnianemu Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UŚl., Polskiemu Towarzystwu Logopedycznemu i Instytutowi Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 15 im. K. Wolnego w Chorzowie, Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do P. Katarzyny Sujkowskiej – Sobisz  – WIELKIEGO PRZYJACIELA  naszej szkoły :-))))))))).

Działanie to mogło mieć miejsce, dzięki pozyskaniu środków finansowych na przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w ramach realizacji programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

 

dodała: Aleksandra Rabenda

 

Indian village of good communication
On September 15, a family picnic took place in the gardens of the Silesian Inter-University Center for Education and Interdisciplinary Studies in Chorzów. The main theme was Indians, and good communication education. The children of the surrounding kindergartens and schools, often under the care of their parents, grandparents could take advantage of many attractions: educational field game „Indian village of good communication”, painting totems, inflatable slides, face painting – of course, in the colors and paintings of Indians, children’s performances, physics experiments and much more. Every little participant this afternoon turned into a true Indian: a handmade Indian plume, Indian colors and of course an Indian name. Those who have submitted their work cards from the field game received sweet treats and took part in the lottery – there was a lot of fun :-)). At the picnic there were presented the results of the plastic speech therapy competition. „Indian mimes of the practicing family”. The kids were very satisfied with this afternoon and asked on Monday about the next possible picnic :-).
We would like to thank all those who contributed to the organization of the picnic: the Agere Aude Foundation, the Silesian Interdepartmental Interdisciplinary Education and Interdisciplinary Research Center, the Polish Logopedic Society and the Polish Language Institute by the name of Irena Bajerowa of the Silesian University in Katowice, teachers and employees of the Primary School No 15 in Chorzów, Association of Friends of Primary School No. 15. Special thanks are addressed to Ms Katarzyna Sujkowska – Sobisz – GREAT FRIEND OF our school :-))))))))).

 

dodała: Katarzyna Orzech