Tylko w 15-tce … „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość”

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Od  1 września 2017 w naszej szkole realizowany jest Projekt „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość”. Projekt ten adresowany jest głównie do uczniów klas IV – VIII i będzie kontynuowany przez      2 lata. W jego ramach uczniowie mają możliwość rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w zakresie matematyki, przyrody, chemii oraz informatyki poprzez działanie i doświadczanie. Zadbaliśmy także, aby najstarsze klasy miały dodatkową okazję do spotkań z doradcą zawodowym w ramach zajęć grupowych, a wkrótce także w ramach spotkań indywidualnych. Projekt jest także okazją do rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych.                                                                                      

Jednak „Lepsza szkoła…” to nie tylko zajęcia, ale także nowoczesne wyposażenie, które już wkrótce trafi do naszych sal – oczekujemy na sprzęt do nowej pracowni komputerowej, pracowni matematycznej, biologicznej i fizyko-chemicznej.

Zapraszamy uczniów klas IV-VII na zajęcia!

 

dodała: Izabela Grabiańska

 

Only in the 15′ … „Better school – a better future”
From 1 September 2017, the „Better school – a better future” project is implemented in our school. This project is addressed mainly to students of grades IV to VIII and will continue for two years. Within its framework, students have the opportunity to develop their skills and interests in the areas of mathematics, biology, chemistry and computer science through action and experience. We also made sure that the oldest grades had an additional opportunity to meet with a vocational counselor as part of group classes, and soon also as part of individual meetings. The project is also an opportunity to develop their interpersonal skills.
However, „Better school …” is not only classes, but also modern equipment, which will soon come to our classrooms – we expect equipment for a new computer lab, a mathematical, biological and physics and chemical laboratory.
We invite IV-VII grade students to classes!

 

dodała: Katarzyna Orzech