Ciekawe miejsca i ciekawe zawody

wpis w: Informacje, Klasowe | 0

Uczniowie klas 7 – mych i 6b wraz z wychowawcami i opiekunami, dnia 26 marca wybrali się do Katowic. Miasto wszystkim uczniom znane, ale tym razem odwiedzili: Archikatedrę oraz Radio Katowice. Oba te miejsca swoja historie rozpoczynają  w okresie międzywojennym.

Katowicka świątynia pw. Chrystusa Króla jest jedyną zaprojektowaną w międzywojennej Polsce katedrą. Jej budowę rozpoczęto w 1927 r. Do 1939 r. wzniesiono gmach kurii, natomiast budowa samej katedry została ukończona w 1955 r. Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach jest największą archikatedrą w Polsce. Katedra jest wpisana na listę Pomników Historii.

Śląska stacja pierwszy próbny sygnał nadała 27 listopada 1927, ale emisja stałego programu rozpoczęła się dopiero w Barbórkę – 4 grudnia. Pierwszym dyrektorem stacji został prof. Stanisław Tymieniecki. Pierwszym sygnałem radia było uderzenie młotkiem w kowadło – symbol górniczo-hutniczego Śląska. Tam uczniowie zapoznali się z praca „radiowców”: m.in. technik dźwięku, dziennikarz radiowy. Poznali zakamarki radia, zobaczyli sprzęt dziennikarski dzisiejszy i ten z przeszłości – tu duża ciekawostka był pierwszy DUŻY telefon komórkowy, którym posługiwali się dziennikarze.

Dziękujemy nauczycielom za opiekę nad uczniami.

 

dodała:Aleksandra Rabenda

 

Interesting places and interesting professions
On March 26, pupils from the 7th and 6th grades, along with tutors and guardians, went to Katowice. The city was known to all students, but this time they visited the Archcathedral and Radio Katowice. Both of these places began their history in the interwar period.
The temple in Katowice under the invocation of Christ the King is the only cathedral designed in the inter-war Poland. Its construction began in 1927. Until 1939, the curia building was erected, while the construction of the cathedral itself was completed in 1955. The Cathedral of Christ the King in Katowice is the largest cathedral in Poland. The cathedral is inscribed on the list of Monuments of History.
The Silesian radio station gave its first test signal on November 27, 1927, but the broadcast of the permanent program began only on December 4, called “Barbórka”. The first director of the station was prof. Stanisław Tymieniecki. The first signal from the radio was hammering an anvil – a symbol of the mining and metallurgy of Silesia. There, the students got acquainted with the work of „radio players”: sound technician, radio journalist. They got to know the nooks and crannies of the radio, saw the journalistic equipment of today and that of the past – here the big curiosity was the first BIG mobile phone used by journalists.
We thank teachers for looking after students.
 

 

dodała: Katarzyna Orzech