Spotkanie autorskie – zajęcia multimedialne

wpis w: Biblioteka, Szkolne | 0

Już za tydzień (18 stycznia) w naszej szkole będzie gościł Marcin Kozioł, autor książek dla dzieci i młodzieży. 
•       Jako zapalony podróżnik napisał on serię książek o Wombacie Maksymilianie – ( najlepsza książka podróżnicza 2016 – Nagroda Magellana). 
•       Miłość do koni znalazła odzwierciedlenie w serii „Stajnia pod tęczą” (jej współautorką jest Katarzyna Dowbor). 
•       Jest też autorem lektury szkolnej dla klas 4-6 „Skrzynia Władcy Piorunów” i jej kontynuacji „Tajemnica przeklętej harfy” – serii Detektywi na kółkach, wpisanej na „Złotą Listę Fundacji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”. 
•       Zainteresowanie komputerami zaowocowało powstanie książki „Szalona historia komputerów” serii Docent Pięć Procent

Autor ten przeprowadzi w naszej szkole cykl spotkań, podczas których przybliży naszym uczniom treści swoich książek poprzez rozwiązywanie zagadek, łamanie szyfrów, ciekawe pokazy oraz opowieści. 

Po spotkaniu będzie można zakupić książki z serii „Detektywi na kółkach” i Docent Pięć Procent…”( koszt po 25 zł) oraz książki z o „Wombacie Maksymilianie” (koszt 30 zł.) i otrzymać od pisarza autograf.

 

dodała: Bożena Szczyrbowska

 

Author meeting – multimedia classes
In just a week (on January 18), Marcin Kozioł, author of books for children and youth, will be in our school.
• As a keen traveller, he wrote a series of books about Wombat Maksymilian – (best travel book of 2016 – Magellan Award).
• Love for horses was reflected in the series „Stajnia pod tęcza”(”A stable under the rainbow”) (co-authored by Katarzyna Dowbor).
• He is also the author of the school set book for grades 4-6 „The Lord’s of the Thunderbolt chest” and its continuation „The Secret of the Cursed Harp” – Detectives on Wheels series, inscribed on the „Golden List of the ABC XXI Foundation – All of Poland reads to children”.
• The interest in computers has resulted in the creation of the book „Crazy history of computers” of the Five Percent Docent series
The author will conduct a series of meetings in our school, during which he will familiarize our students with the content of their books by solving puzzles, breaking codes, interesting shows and stories.
After the meeting you will be able to buy books from the series „Detectives on wheels” and Five Percent Docent… „(cost PLN 25) and books about” Wombat Maksymilian „(cost PLN 30) and receive an autograph from the writer.

 

dodała: Katarzyna Orzech