EkoMatyka w SP 15

wpis w: Szkolne | 0

W tym roku dzień dziecka w naszej szkole przybrał formę ekologiczno-matematyczną. Dzięki dofinansowaniu firmy CEZ Chorzów, otrzymanym po wniosku p. Aleksandry Rabendy i Agaty Nowak sporo się działo. Pierwszą atrakcją była prezentacja pt. „Operacja segregacja” prowadzona przez pracowników Uniwersytetu Rozwoju. Dowiedzieliśmy się ile drzew trzeba na wyprodukowanie popularnego nakładu gazet, ile Polacy produkują śmieci, które mogliby poddać recyklingowi. Poznaliśmy też działanie „domowej” oczyszczalni ścieków, którą można samodzielnie zbudować. Drugim punktem programu był film zatytułowany „Od plastiku do kosmetyku”. Nagranie powstało podczas wizyty przedstawicieli naszej szkoły w zaprzyjaźnionej firmie Clariter, która zajmuje się badaniem odpadów pod względem ich przydatności do przetworzenia na rzeczy czyste kosmetycznie. Dzięki filmowi każdy z uczniów naszej szkoły wie, że warto segregować śmieci, bo można z nich otrzymać pastę do butów, wazeliną kosmetyczną, wosk do świeczek czy podpałkę do grilla. Co więcej, odpowiednio przetworzony plastik dodaje się nawet do szminek czy balsamów do ciała. W ramach części matematycznej tego dnia uczniowie wzięli udział w prelekcji pana Krzysztofa Olesia – przewodniczącego Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, nauczyciela III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Batorego. „Liczby małe i duże” to temat tej prelekcji. W swoich klasowych gronach w podziale na grupy każda klasa pracowała na zasadzie escape roomu, wykonując kolejne zadania logiczne, matematyczne a ostatecznie realizując doświadczenie fizyczne (klasy starsze) lub instrumenty muzyczne ze śmieci (klasy młodsze). Efekty tej pracy wzięły udział w konkursie, którego finał odbył się w poniedziałek 3 VI. Po kolejnych prezentacjach jury, w składzie: p. Joanna Szyszkowska Solisz, p. Daria Pawlak, p. Anna Kozak-Salwa wyłoniło 30 zwycięzców, którzy pojadą na warsztaty robotyki na Uniwersytet Rozwoju.

W prezencie każdy uczeń otrzymał pamiątkowe jo-jo i słodki poczęstunek.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom prowadzącym działania w ramach inicjatywy EkoMatyka, nauczycielom za przeprowadzenie wszystkich zadań oraz firmie CEZ Chorzów, która dofinansowała to przedsięwzięcie.

Bardzo dziękujemy także Rodzicom, którzy zafundowali swoim pociechom wspaniałe słodkości i smakołyki.

 

dodała: Agata Nowak

 

EcoMaths in SP 15
This year, the Children’s Day in our school took the ecological and mathematical form. Thanks to co-financing of the ČEZ Chorzów company, received after the application of Ms. Aleksandra Rabenda and Agata Nowak, a lot has happened. The first attraction was the presentation titled „Segregation operation” conducted by employees of the University of Development. We learned how many trees we need to produce a popular circulation of newspapers, how much garbage the Poles produce that could be recycled. We also got to know the operation of the „home” wastewater treatment plant, which you can build yourself. The second point of the program was a film titled „From plastic to cosmetics”. The recording was made during the visit of the representatives of our school in a friendly company Clariter, which deals in the study of waste in terms of their suitability for processing into cosmetically pure things. Thanks to the film, every student of our school knows that it is worth segregating rubbish, because you can get shoe polish, cosmetics vaseline, candle wax and grill firelight. What’s more, properly processed plastic is added even to lipsticks or body lotions. As part of the mathematical part of the day, the students took part in a lecture by Mr. Krzysztof Oleś – the chairman of the Silesian Branch of the Association of Teachers of Mathematics, teacher of the III High School by the name of. S. Batory. „Small and large numbers” was the topic of this lecture. Students divided into groups, each year worked on the basis of an escape room, performing subsequent logical and mathematical tasks and ultimately implementing physics experiment (older grades) or musical instruments from rubbish (younger grades). The effects of this work took part in the competition, the finals of which took place on Monday 3 June. After the next presentations, the jury, composed of: Ms. Joanna Szyszkowska Solisz, Ms. Daria Pawlak, Ms. Anna Kozak-Salwa, selected 30 winners who will go to robotics workshops at the University of Development.
As a gift, each student received a souvenir yo-yo and sweet treat.
We would like to thank all those who are involved in the EcoMaths initiative, teachers for carrying out all the tasks and the ČEZ Chorzów company, which co-financed this undertaking.
We would also like to thank the parents who gave their children wonderful sweets and delicacies.

 

dodała: Katarzyna Orzech

 

EKOMATYKA