#LEKCJA HIGIENY

wpis w: Komunikat | 0
Miesiąc październik jest od lat miesiącem dbania o zdrowie. Coroczna akcja „Czystych rąk” zmieniła w tym roku nazwę na #lekcja higieny, jednak jej priorytety nie uległy zmianie. Pamiętajmy o dbaniu o siebie i innych! Akcja #lekcja higieny przybliża w szczególności technikę poprawnego mycia rąk oraz wiedzy na temat niebezpieczeństw, jakie niesie nie przestrzeganie tej złotej dla naszych pandemicznych czasów zasady. Dlatego myjmy ręce! 🤲
 
 
dodała: Patrycja Chwała
 

#LESSON OF HYGIENE

October has been a month of taking care of your health for years. The annual „Clean Hands” campaign changed its name to #hygiene lesson this year, but its priorities have not changed. Let’s remember about taking care of ourselves and others! The action #hygiene lesson introduces in particular the technique of proper hand washing and knowledge about the dangers of not following this golden rule for our pandemic times. Therefore, let’s wash our hands!

dodała: Katarzyna Orzech