TYDZIEŃ ŚLĄSKI U NOS, czyli w „15”

wpis w: Komunikat | 0
BYDZIE SIE DZIOŁO…. pod takim hasłem upłynął nam
TYDZIEŃ ŚLĄSKI U NOS, czyli w „15” 24.04 – 29.04.2022r.

Dzioło się, och dzioło…..:-), uczniowie mieli wiele okazji, żeby zobaczyć, poznać, doświadczyć jak to dawniej w Chorzowie, na Śląsku było i co ciekawego w naszej najbliższej okolicy jest.

Zaczęło się wszystko od pomysłu p. Ewy Kawki, która przy współpracy z p. Olą Rabendą zaplanowały wspólne działania, a były to:

– sala nr 11 została zamieniona w izbę śląska, gdzie p. E. Kawka przebrana w stroj śląski: prezentowała przedmioty codziennego użytku, np. kufer, żelazko z duszą, bunclok i wiele innych. Uczniowie mogli zobaczyć jak wyglądał odświętny strój śląski: panny, mężatki i strój męski. P.Ewa uczyla też tańce śląskie, którymi byly: „Trojok” i „Koziery”. Wizyta w ślonskiej izbie wszystkim się bardzo podobała, a ciekawe opowieści przekazywane przez p. Ewę na pewno na długo zostaną w pamięci naszych uczniów i nauczycieli 

– Warto zoboczyć w Chorzowie – pod takim hasłem p. Tomasz Zocłoński zabrał uczniów na spacer po najbliższej okolicy – dziś uczniowie już wiedzą jak to z Amelungiem było i jak wyglądała Cwajka dawniej. Sanktuarium św. Floriana jego ciekawostki i tajemnice poznali uczniowie klas: 3a,3b z wychowawcami – P. Agatą Nowak i p. Ewą Kawką, klasa 6a i 8a z p. Olą Rabendą oraz kl.asa 7b z p. Kornelia Rajcą. Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi Damianowi Gajdzikowi z możliwość poznania sanktuarium. Cześć uczniów już zobaczyła, a pozostali wkrótce zobaczą wystawę dot. hutnictwa w naszym mieście w Muzeum Hutnictwa. Uczniowie klas młodszych odwiedzili także chorzowską Szkołę Muzyczną uczestnicząc w audycji pt.”Razem czy osobno?”

 

– Społeczność szkolna brała udział w konkursach, quizach  :

 • kl. 0 – III – robimy golandy i czaka

 • wszyscy – mode i stare dziecioki – rysujemy św. Floriana – patrona Chorzowa,

 • ten co pisać umie do roboty – U nos w doma na wielkanoc

 • kożdy bydzie się móg sparwdzić, czyli quiz o naszym patronie Konstantym 

– Śpiewać też umiemy i chcemy – hymn szkoły kożdy zno! – dawno nie mieliśmy okazji wspólnie zaśpiewać naszego hymnu szkoły, ale się podziało w piątek 29 kwietnia o godz. 10.00 cała społeczność szkolna wspólnie odśpiewała hymn. 

– Downe graczki na placu – w.f. za downych lot – na zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie mieli możliwość poznać i sprawdzić się w grach naszych prapradziadków.

– Godomy po ślonsku – po ….i w inkszych językach – tu uczniowie z nauczycielami języka angielskiego przygotowali menu potraw śląskich – po śląsku – polsku i po angielsku – ślinka niektórym ciekła na samą myśl o roladzie, czornych kluskach i modrej kapuście.

Miłą niespodzianką byly kreple – pączkami zostali ugoszczeni wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły przez uczennice z kl.III b w strojach śląskich na koniec tygodnia śląskiego. 

Och dzioło się, dzioło…. było fajnie, ciekawie, inaczej – szkoda, że to już koniec… ale za rok powtórzymy to.

A jeszcze warto pooglądać – prac uczniów możemy zobaczyć na paterze i I piętrze naszej szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz prezentacji:

https://www.canva.com/design/DAE_ldwFPxo/yQXo9ngrfGhSJ8ZTa87Y3g/view?utm_content=DAE_ldwFPxo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

dodała: Ewa Kawka, Aleksandra Rabenda, Agata Nowak

 

 

SILESIAN WEEK AT OUR SCHOOL, that is in „15”

THERE WILL BE A LOT GOING ON…. under this slogan we have passed SILESIAN WEEK AT OUR SCHOOL, that is in „15” April 24 – April 29, 2022. It’s happening, oh, oh … :-), students had many opportunities to see, get to know, experience how it used to be in Chorzów, Silesia and what is interesting in our neighborhood. It all started with the idea of Ms Ewa Kawka, who, in cooperation with Ms Ola Rabenda, planned joint activities, which were:

 • room no. 11 was turned into a Silesian room, where Ms. E. Kawka dressed in a Silesian costume: she presented everyday items, such as a trunk, an iron with a soul, a bunclok and many others. Students could see what the festive Silesian costume looked like: unmarried women, married women and men’s clothes. Ms. Ewa also taught Silesian dances, which were: „Trojok” and „Koziery”. Everyone liked the visit to the Silesian Chamber very much, and the interesting stories told by Ms. Ewa will surely be remembered by our students and teachers for a long time.

  – It is worth seeing in Chorzów – under this slogan, Mr. Tomasz Zocłoński took the students for a walk in the vicinity – today students already know how it was with Amelung and what Cwajka looked like in the past. St. Florian, its curiosities and secrets were known to students of grades: 3a, 3b with tutors – Ms Agata Nowak and Ms Ewa Kawka, grades 6a and 8a with Ms Ola Rabenda and class 7b with Ms Kornelia Rajca. We would like to thank the parish priest Damian Gajdzik for the opportunity to get to know the sanctuary. Some students have already seen, and others will soon see an exhibition on metallurgy in our city at the Metallurgy Museum. Junior class students also visited the Music School in Chorzów participating in the program entitled „Together or apart?”

  – The school community took part in competitions, quizzes:

 • Grade 0 – III – we make goland and czaka,
 • we all – young and older kids – we draw St. Florian – the patron of Chorzów,
 • the one who can write can do the job – At home for Easter
 • you can check your knowledge, that is a quiz about our patron Konstanty
 • We also know how to sing and we want to – the anthem of the school, we know it! – we haven’t had the opportunity to sing our school anthem together for a long time, but it happened on Friday, April 29 at At 10.00 am the entire school community sang the national anthem together.
 • former players in the square – P.E. As it used to be in former years – during physical education classes, students had the opportunity to meet and test themselves in the games of our great-great-grandparents.
 • We speak Silesian – … and other languages – here students with English teachers prepared a menu of Silesian dishes – in Silesian – Polish and English – some people gulped at the mere thought of roulade, dumplings and blue cabbage.
 • Doughnuts were a nice surprise – all students and employees of the school were treated with doughnuts by students from class IIIb in Silesian costumes at the end of the Silesian week.
 • Oh what’s up, what’s up…. it was fun, interesting, otherwise – it is a pity that this is the end … but we will repeat it next year.
 • And it is also worth watching – we can see the students’ works on the patio and on the first floor of our school. We invite you to view the photos and presentations: https://www.canva.com/design/DAE_ldwFPxo/yQXo9ngrfGhSJ8ZTa87Y3g/view?jxcontent=DAE_ldwFPxo Netcampaign=designshare Przedsiębiorstwomedium=link Przedsiębiorstwosource=publishsharelink

 

dodała: Katarzyna Orzech