Yellow Koncepcja 150x150Nasze działania zmierzają do tego, aby dobrze przygotować młodego człowieka do kolejnego etapu życiowego, jakim jest gimnazjum oraz wprowadzać małymi krokami w świat ludzi dorosłych, zgodnie z naszym mottem: „Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznać jutro, by radzić sobie pojutrze”.

 

 

 

Koncepcja pracy szkoły

„Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznać jutro, by radzić sobie pojutrze” 

Misja: Jesteśmy otwarci na naukę.

Wizja: Nasi uczniowie z roku na rok osiągają lepsze wyniki w nauce.

Priorytety:

  1. Uczenie się uczniów: Nauczyciele tak prowadzą lekcje, aby uczniowie uczyli się aktywnie. W tym celu uczniowie biorą udział w lekcjach otwartych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Uczenie się uczniów jest przedmiotem obserwacji i hospitacji, ewaluacji wewnętrznej, wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, analiz i dyskusji w zespołach przedmiotowych oraz na zebraniach Rady Pedagogicznej.
  2. Czytelnictwo: Nauczyciele upowszechniają czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, co prowadzi do poszerzania wiedzy ogólnej potrzebnej w życiu codziennym. W tym celu społeczność szkolna włącza się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo oraz placówka realizuje własne inicjatywy.
  3. Środowisko wychowawcze: Uczniowie są traktowani podmiotowo. Chętnie uczęszczają do szkoły. Czują się w niej bezpieczni i doceniani. Zwraca się uwagę na prawidłowe relacje między dziećmi oraz między uczniami a nauczycielami. Dużą wagę przywiązuje się do dbałości o kulturę słowa ucznia.  
  4. Wsparcie: Nauczyciele przekazują uczniom wiadomości na temat różnych metod i technik uczenia się oraz uczą sposobów ich wykorzystywania. Rodzice wspomagają swoje dzieci w procesie uczenia się. Szkoła korzysta ze wsparcia instytucji zewnętrznych, np. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  5. Środowisko lokalne: Uczniowie znają/poznają historię małej ojczyzny oraz postać patrona szkoły. Biorą odpowiedzialność za swoją najbliższą okolicę/ swój region. Naśladują idee propagowane przez patrona szkoły. Uczniów zachęca się do kultywowania ponadczasowych wartości, takich jak: pracowitość, uczciwość, rzetelność, sumienność.

 

Plan pracy szkoły – realizacji koncepcji pracy na rok szkolny 2015/2016

LPZad. ogólneZad. szczegółoweTermin realizacjiOdpowiedzialniDok. potw. realizację
1Doskonalenie procesu uczenia się uczniówUdział w lekcjach otwartych koleżanek i kolegów
Rok szkolny 2016/17Nauczyciele, którzy zgłosili chęć prowadzenia takich zajęćPlan zajęć otwartych
Stosowanie elementów oceniania kształtującegoRok szkolny 2016/17Wszyscy nauczyciele, monitoring wdrażania OK na zajęciach obserwowanych przez dyr. i vicedyr.Arkusze obserwacji zajęć
2Wspomaganie procesu uczenia się poprzez rozwój działalności biblioteki i świetlicy Akcja „Czytająca szkoła” Rok szkolny 2016/17Nauczyciele –bibliotekarze, wychowawcy klas, wychowawcy świetlicyDokumentacja biblioteki szkolnej, informacje na stronie WWW szkoły
„Przerwa z książką” w bibliotece –raz w tyg. w trakcie przerw czytamy fragm. książki młodszym uczniom
„Przerwa z łamigłówką” – (raz w tyg.)
3Wzbogacenie środowiska uczenia się poprzez wprowadzenie elementów pull learning Nowa aranżacja przestrzeni na korytarzach szkolnych2015 - 2019Dyrektor, pedagog szkolny, psycholog szkolnyNowa aranżacja sal i korytarzy
4Pogłębienie procesu uczenia się uczniów poprzez organizację wycieczekPlan wycieczek dla poszczególnych poziomów nauczaniaStan docelowy realizacji planu 2018/2019Opracowanie i realizacja planu – wychowawcy klasKarty wycieczki, informacja na stronie WWW szkoły
5Optymalizacja procesu doskonalenia się n-li poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnychGromadzenie na stronie internetowej szkoły w części dostępnej tylko dla nauczycieli wypracowanych przez nich materiałów dydaktycznych
- p. Kozak
2016 - 2019NauczycieleScenariusze lekcji, zajęć, sprawdzonych i ciekawych gier dydaktycznych, edukacyjnych stron WWW
6Włączenie rodziców do procesu nauczania-uczenia sięUdział rodziców w wycieczkach 2015 - 2019NauczycieleInformacje na stronie WWW szkoły
Pedagogizacja rodziców – metody i techniki uczenia się pomocne mojemu dziecku
Zacieśnianie więzi między uczniami a rodzicami
7Pomoc uczniom mającym trudności w nauceUdzielanie wytypowanym uczniom spersonalizowanej pomocy w nauce w ramach zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, działań pedagoga, logopedy, działalności biblioteki i świetlicy2015 -2019Nauczyciele realizujący zajęcia z zakresu pomocy psych.-ped.Dokumentacja szkoły
8Ewaluacja wewn. procesu uczenia sięAnaliza wyników nauczania (diagnoza na wstępie -badanie na każdym poziomie)2015 - 2019NauczycieleDokumentacja szkoły
9Doskonalenie materialnego środowiska uczenia sięWzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły2015 - 2019Dyrektor przy wsparciu Rady Rodziców i sponsorówBaza szkoły