Mój region, moja historia – muzealne lekcje o Śląsku

wpis w: Informacje, Szkolne | 0

Szanowni Państwo!

 

Rodzice/prawni opiekunowie/ przyjaciele szkoły

 

oddajcie swój głos na nasz projekt obywatelski.

 

Muzealne lekcje o Śląsku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Chorzowie II

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Mój region, moja historia – muzealne lekcje o Śląsku

Ulica: 3 Maja (Chorzów II)

..Opis projektu: Lekcje muzealne wraz ze zwiedzaniem Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach przez wszystkich chętnych uczniów klas 5. i 6. wszystkich szkół podstawowych oraz gimnazjalistów klas 1. i 2. z wszystkich gimnazjów z Chorzowa II (SP nr 13, SP nr 15, oraz SP 17, SP 22, Gim. nr 3, Gim. nr 4, Gim. nr 5 oraz Gimnazjum Integracyjne)…”

szczegółowe informacje na str.https://bo.chorzow.eu/publikacja-zadan-dopuszczonych-do-glosowania.html

 

Głosujemy w terminie: 3-14 października

 

Zasady głosowania określa § 6.regulaminu: https://bo.chorzow.eu/regulamin.html

§ 6.
GŁOSOWANIE-WYBÓR ZADAŃ DO REALIZACJI

 1. Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim.
 2. W ramach Budżetu Obywatelskiego Chorzowa zagłosować na zadania mogą osoby, które:
  a. są zameldowane na terenie Miasta Chorzowa – weryfikacja na podstawie nr PESEL
  b. są niezameldowane, ale mieszkają, pracują lub uczą się na terenie Miasta Chorzowa. Osoby te mogą zagłosować elektronicznie w Punkcie Informacyjnym, po okazaniu dokumentu określającego tożsamość.
 3. Głosowanie odbywa się poprzez dokonanie wyboru z puli zadań, mając do dyspozycji 5 głosów do rozdysponowania pomiędzy zadaniami, aż do wyczerpania puli dostępnych głosów na 1 formularzu ankiety.
 4. Miejsca, w których można pobrać wniosek w wersji papierowej określa załącznik nr 2.
 5. Ankietę można złożyć w następujący sposób:
  a. za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Chorzowa www.bo.chorzow.eu
  b. poprzez wypełnienie ankiety w formie papierowej, a następnie wrzucenie go do jednej z urn rozmieszczonych na terenie Miasta (wykaz lokalizacji urn stanowi załącznik nr 2).
 6. Głos oddaje się poprzez wybór jednego sposobu głosowania spośród wymienionych w § 6 ust. 5
 7. Termin przyjmowania ankiet określa załącznik nr 1. Głosy oddane po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Pozdrawiamy i dziękujemy za każdy głos!

Chorzowianie

dodała: Aleksandra Rabenda

My region, my story – museum lessons about Silesia


Dear Sir or Madam!
Parents / guardians / school friends
Give your vote for our citizen project.

Museum lessons about Silesia for students of primary and middle schools in Chorzów II.


Project title assigned by the applicant: My region, my story – museum lessons about Silesia
Street 3 Maja (Chorzów II)
„..Project description: museum lessons along with a visit to the Museum of Silesia in Katowice and the Museum of Silesian Uprisings in Świętochłowice by all interested students in grades 5 and 6 from primary schools and grades1 and 2 from all junior high schools from Chorzów II (Primary School No. 13, 15, 17, 22, Junior High School. No. 3, 4, 5) … ”
Detailed information on https: //bo.chorzow.eu/publikacja-zadan-dopuszczonych-do-glosowania.html
We vote within: 3-14 October
The voting rules are specified in § 6 of the statute: https://bo.chorzow.eu/regulamin.html

                                                dodała: Katarzyna Orzech