Podziękowania

wpis w: Szkolne | 0

28 październik 2016r. stanie się datą pamiętną w historii naszej szkoły, ponieważ tego właśnie dnia oficjalnie nadano jej imię Konstantego Wolnego – I Marszałka Sejmu Śląskiego. Dzień ten rozpoczął się uroczystą mszą w Kościele Św. Barbary w Chorzowie, podczas której poświęcony został odnowiony sztandar naszej szkoły.  Kolejny ważny moment nastąpił w gościnnych progach MDK przy ul. Lompy, gdzie odbyła  się uroczystość nadania szkole imienia a także przedstawiono postać naszego patrona – Konstantego Wolnego. Zwieńczeniem obchodów był przemarsz uczestników uroczystości do siedziby szkoły. Tu p. dyrektor wraz z wnukiem K. Wolnego dokonała przecięcia wstęgi w drzwiach szkoły.  W środku mieliśmy przyjemność obejrzeć  wystawę „Konstanty Wolny” oraz pokrzepić się poczęstunkiem.

Dziękujemy wszystkim: władzom i Radzie miasta, nauczycielom i pracownikom szkoły, uczniom, rodzicom a także  przyjaciołom i sponsorom za pomoc i wsparcie w organizacji tej uroczystości!

Dziękujemy wszystkim gościom, którzy przyjęli zaproszenie na nasze uroczystości za obecność, życzliwe słowa, gratulacje i kwiaty!

Zapraszamy do Galerii.

dodała: Izabela Grabiańska

Word of thanks
28 October 2016. will become a memorable date in the history of our school, because on this day it was officially named after Konstanty Wolny – The First Marshal of the Sejm of Silesia. The day began with a solemn Mass in the Church of St. Barbara in Chorzow, during which the renovated standard of our school was blessed. Another important moment came in the hospitable MDK at Lompy Street, where the naming ceremony was held and also the character of our patron was presented – Konstanty Wolny. The culmination of the celebration was the march of participants of the ceremony to the headquarters of the school. Here the Headmistress together with Konstanty Wolny’s grandson cut the ribbon on the door of the school. Inside we were pleased to see the exhibition „Konstanty Wolny” and help ourselves to refreshments.
Thank you all: the city authorities and the Council, teachers and school staff, students, parents and friends and sponsors for their help and support in organizing this event!
We thank all our guests who have accepted our invitation to the ceremony for the presence, kind words, congratulations and flowers

dodała: Katarzyna Orzech

gratulacje1

gratulacje2