TYDZIEŃ EKOLOGICZNY

wpis w: Szkolne | 0
 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie realizuje projekt ekologiczny.

W drugim tygodniu września uczniowie naszej szkoły realizować będą projekt edukacyjny pt. Już wiem – jak żyć zdrowo i ekologicznie”. Główne cele projektu to: zwrócenie uwagi na ochronę powietrza, m.in. poprzez zaprezentowanie ekologicznych źródeł energii, gospodarkę odpadami, szerzenie wiedzy na temat wpływu zachowań człowieka na otaczające nas środowisko oraz propagowanie zdrowego stylu życia, a także wspólne działanie mające na celu zagospodarowanie najbliższego otoczenia. Odbiorcy projektu dowiedzą się jak wiatraki, moduły fotowoltaiczne oraz jazda na rowerze mogą przyczynić się do wytworzenia prądu, jak dbać o klimat budując instalację edukacyjną, zagrają w „eko memory”, gdzie dowiedzą się jak działania człowieka mogą przyczynić się do niszczenia lub dbania o środowisko; grę planszową, gdzie sprawdzą swoją wiedzę z tematyki wodnej, odpadowej czy klimatycznej oraz gigantyczne puzzle nawiązujące do segregacji śmieci, bioróżnorodności zwierząt i roślin chronionych w Polsce.

Wszystkie te zadania opierać się będą o wspólne działanie – nauka współpracy w grupie, zasady zdrowej rywalizacji. Uczestnicy projektu będą mieli także okazje poznać zasady zdrowego odżywiania – spotkać z dietetykiem oraz degustować zdrowe przekąski. Nie tylko zdrowe odżywianie gwarantuje zdrowie, ale także aktywność fizyczna i tu uczestnicy projektu poznają zasady kids cross’u. Miejscem realizacji projektu będzie teren Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie i to właśnie on zostanie wzbogacony o nowe nasadzenia krzewów i drzew – dzieci pod opieką swoich rodziców/pracowników będą sadziły nowe rośliny. W trakcie realizacji projektu zostanie ogłoszony konkurs na zbiórkę surowców wtórnych. W działaniach wezmą udział uczniowie naszej szkoły oraz grupy 6–latków okolicznych przedszkoli.

Projekt realizowany będzie przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie oraz Fundacji Ekologicznej ARKA, zaś środki na jego realizację zostały przekazane przez CEZ Polska.

 

dodała: Aleksandra Rabenda

 

ECOLOGICAL WEEK
Association of Friends of Primary School No. 15 in Chorzów realizes ecological project.
In the second week of September, students of our school will realize an educational project entitled „I already know how to live healthy and ecologically.” The main aims of the project are: to draw attention to air protection through waste management, dissemination of the impact of human behavior on the environment around us and the promotion of a healthy lifestyle, and a joint effort to manage the immediate environment. Project participants will learn how windmills, photovoltaic modules and cycling can contribute to the creation of electricity, how to care for the environment by building an educational installation, they will play „eco memory” game where they learn how human activities can contribute to environmental destruction or care. ; a board game where they will test their knowledge of water, waste or climate, and gigantic puzzles referring to segregation of trash, biodiversity of animals and plants protected in Poland.
All these tasks will be based on joint action – group work, healthy competition. Project participants will also have the opportunity to learn about the principles of healthy eating – meet with a dietician and taste healthy snacks. Not only healthy nutrition guarantees health, but also physical activity and here participants learn the rules of kids cross. The site of the project will be the Primary School No. 15 in Chorzów and it will be enriched with new plantings of shrubs and trees – children under the care of their parents / staff will plant new plants. During the project, a competition for the collection of secondary raw materials will be announced. Activities will be attended by students of our school and groups of 6-year-olds in the surrounding kindergartens.
The project will be implemented with the support of the Association of Friends of Primary School No. 15 in Chorzów and the ARKA Ecological Foundation, and funds for its implementation have been donated by CEZ Polska.
 

 

dodała: Katarzyna Orzech

 

dodała: Aleksandra Rabenda