XVII DZIEŃ PAPIESKI W SP 15

wpis w: Komunikat, Szkolne | 0

    W tym roku obchodziliśmy siedemnasty Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Dzień Papieski obchodzi się od 2001 roku, w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową dnia 16 października 1978 roku. Uczniowie naszej szkoły upamiętnili ten dzień 13 października w piątek w czasie uroczystej akademii, która miała na celu przypomnieć postać naszego Wielkiego Rodaka, jak również pobudzić do refleksji nad nauczaniem i pontyfikatem Świętego Jana Pawła II.

Słowa tegorocznego hasła zaczerpnięte zostały z listu apostolskiego świętego Jana Pawła II wydanego na koniec Roku Jubileuszowego 2000. Papież wówczas powiedział, że „Nadzieja jest w tym, że zło można zwyciężyć tylko dobrem.”

dodała: Halina Dobek

 

17th PAPAL DAY IN SP 15
This year we celebrated the seventeenth Papal Day under the slogan „Let’s go forward with hope”. The Papal Day is celebrated on the Sunday before the anniversary of Cardinal Karol Wojtyla’s election to the Holy See on October 16, 1978. The students of our school commemorated this day on Friday, during a solemn academy, which was designed to recall the figure of our Great Compatriot, as well as to stimulate reflection on the teaching and pontificate of St. John Paul II.
The words of this year’s slogan are taken from the Apostolic Letter of St John Paul II, issued at the end of the Jubilee Year 2000. The Pope then said that „Hope is that evil can only be won by goodness.”

 

dodała: Katarzyna Orzech