2 kwietnia zaświećmy razem dla autyzmu!

wpis w: Komunikat | 0

Jak co roku 2 kwietnia jest ważną datą w naszym kalendarzu. Dlaczego? Właśnie dziś obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Każdy z nas choć raz w życiu spotkał się z określeniem „autyzm” bądź „autystyk”. Warto wiedzieć, że osoby dotknięte zaburzeniem autyzmu często spotykają się z odrzuceniem, brakiem akceptacji i zrozumienia. Aby zmienić świadomość społeczeństwa i pokazać akceptację dla ludzi z autyzmem, 10 lat tematu Fundacja Synapsis, zainicjowała akcję „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”! Dołączyć do akcji można na wiele różnych sposobów: zajrzeć na profil @Fundacja SYNAPSIS, włożyć niebieskie ubranie lub niebieski dodatek, wykonać pracę plastyczną w kolorze nieba… Wyobraźnia nie zna granic! Wszystkich chętnych poszerzyć swoją wiedzę na temat zaburzenia jakim jest autyzm, oraz rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka zapraszamy na stronę: https://synapsis.org.pl, gdzie można szukać pomocy specjalistów.

Pozdrawiamy i życzymy bardzo niebieskiego dnia!

Logopedki

On April 2, let’s light up together for autism!

As every year, April 2 is an important date on our calendar. Why? Today we celebrate World Autism Awareness Day. Each of us has come across the term „autism” or „autistic” at least once in our lives. It is worth knowing that people with autism disorder often face rejection, lack of acceptance and understanding. In order to change the awareness of society and show acceptance for people with autism, 10 years of the topic, the Synapsis Foundation launched the action „Light up blue for autism”! You can join the action in many different ways: check the @Fundacja SYNAPSIS profile, put on blue clothes or a blue accessory, make an artwork in the color of the sky … Imagination knows no bounds! All those willing to broaden their knowledge about the disorder such as autism, and parents concerned about their child’s development, are invited to the website: https://synapsis.org.pl, where you can seek help from specialists.

Greetings and wish you a very blue day!

dodała: Katarzyna Orzech