Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy SERCEChorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”

„Chatka na 3 Maja” to placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego typu specjalistycznego. Jest prowadzona na terenie SP nr 15 od września 2006 roku przez Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”.

 Oprócz zapewnienia dzieciom pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, organizacji zabaw i zajęć sportowych prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, realizowane w stałej grupie przez dwóch socjoterapeutów dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Prowadzona jest pomoc w sytuacjach kryzysowych (przemoc w rodzinie, brak należytej opieki itp.), są prowadzone programy korekcyjne. Dysfunkcyjne środowisko domowe ma znaczny wpływ na osiągnięcia szkolne, a sama szkoła nie ma możliwości, żeby wyrównać występujące dysproporcje i zapobiegać opóźnieniom w nauce. Przenosi się to na poziom funkcjonowania uczniów w zakresie poziomu wiedzy i zachowań społecznych.

Pobyt podopiecznych w świetlicy daje im również możliwość rozwijania zdolności, na które w domu nikt nie zwraca uwagi i których dziecko nie mogłoby rozwinąć ze względu na brak możliwości finansowych. Daje również gwarancję zjedzenia pełnowartościowego posiłku (kolacji w czasie roku szkolnego, obiadu w okresie ferii zimowych i wakacji). Bardzo ważne jest objęcie pomocą dzieci z zaburzeniami mowy. Zajęcia z logopedą dają szansę przełamania barier i zahamowań, umożliwiają samoakceptację. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej zapobiegają lub korygują wady postawy. Obecność psychologa daje poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia problemów, zarówno dzieci, jak i rodziców. Zajęcia w świetlicy pozwalają na rozładowanie emocji w czasie zajęć przy komputerze, na sali gimnastycznej czy boisku. Na bieżąco współpracujemy z rodzicami, wychowawcami szkolnymi dzieci, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi osobami i instytucjami, dla których dobro dzieci jest najważniejsze. Dzieci korzystają z rożnego rodzaju pomocy edukacyjnych, ale przede wszystkim z pomocy fachowej i wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej. Wielu wychowawców i opiekunów ukończyło studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne oraz osiągnęło stopień nauczyciela dyplomowanego. Są to osoby z dużym stażem pracy. W świetlicy pracują: kierownik, wychowawcy, logopeda, psycholog, socjoterapeuci, nauczyciel wychowania fizycznego. W pracy w świetlicy pomagają również wolontariusze; studenci i uczniowie liceum. Obecnie w placówce opieką objętych jest 45 dzieci w wieku od 6 do 16 lat.  Wiele z nich wymaga opieki pod kątem wyrównywania szans, zarówno edukacyjnych, jak i emocjonalnych czy w zakresie umiejętności społecznych. Systematyczna terapia i opieka zapobiegnie przedwczesnemu przerywaniu nauki, co często następuje w wyniku poczucia bezradności i  niskiej samooceny.

Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w spektaklach teatralnych i projekcjach filmów czy też wycieczkach i rajdach.  Odbywają się konkursy i zawody, których celem jest nie tylko osiągniecie jak najlepszych wyników, ale przede wszystkim ukształtowanie wśród dzieci zdrowej rywalizacji i uczciwego zwyciężania oraz umiejętności godzenia się z porażką.

Zajęcia w świetlicy odbywają się 5 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych od 15 do 19 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w trakcie roku szkolnego.W czasie ferii zimowych i wakacji letnich świetlica również funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu. Zajęcia odbywają się  od 9 do 13. W okresie wakacji letnich dla dzieci dodatkowo organizowane są kolonie.