billionphotos-2337384

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania prowadzone w naszej szkole. Mają one na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te korygowane i kompensowane są poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne.

Kilka informacji o terapii pedagogicznej

  • terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów),
  • odbywa się ona zazwyczaj w postaci zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
  • terapeuta na podstawie opinii lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej tworzy program pracy z uczniem

billionphotos-1631431

Celem terapii pedagogicznej jest:

- Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych czyli funkcji ruchowych i intelektualnych u dziecka

- Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów

- Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji

billionphotos-2144952

 

 

 

 

 

Słownik pojęć zawartych w opiniach pedagogiczno - psychologicznych