Szkoła Podstawowa nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie www.sp15.chorzow2.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

  • Multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących.
  • Multimedialne elementy wizualne nie posiadają audiodeskrypcji.
  • Na stronie brak skrótów klawiszowych.
  • Serwis WWW udostępnia mechanizm powiększania czcionki

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie,
  • czytelna czcionka.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl

SKARGI I ODWOŁANIA:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie
  • Adres: 41 – 500 Chorzów ul. 3 Maja 78
  • E-mail: sp15chorzow@poczta.onet.pl
  • Telefon: 32 249 83 99

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

OPIS DOSTĘPNOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU:

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy ul. 3 Maja.

Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

Ponadto do budynku szkoły jest jeszcze jedno wejście od strony boiska szkolnego.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. 

W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren boiska szkolnego.

Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Budynek nie posiada wind. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku oraz przy wejściu od ul. 3 Maja nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. 

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem Szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowe dla samochodów osobowych.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM

I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH:

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.