Yellow Koncepcja 150x150

 

 

Koncepcja pracy szkoły

 

„Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznać jutro, by radzić sobie pojutrze” 

 

Misja: Jesteśmy otwarci na naukę.

Wizja: Nasi uczniowie z roku na rok osiągają lepsze wyniki w nauce.

Priorytety:

  1. Uczenie się uczniów: Nauczyciele tak prowadzą lekcje, aby uczniowie uczyli się aktywnie. W tym celu uczniowie biorą udział w lekcjach otwartych oraz zajęciach pozalekcyjnych. Uczenie się uczniów jest przedmiotem obserwacji i hospitacji, ewaluacji wewnętrznej, wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, analiz i dyskusji w zespołach przedmiotowych oraz na zebraniach Rady Pedagogicznej.
  2. Czytelnictwo: Nauczyciele upowszechniają czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, co prowadzi do poszerzania wiedzy ogólnej potrzebnej w życiu codziennym. W tym celu społeczność szkolna włącza się w ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo oraz placówka realizuje własne inicjatywy.
  3. Środowisko wychowawcze: Uczniowie są traktowani podmiotowo. Chętnie uczęszczają do szkoły. Czują się w niej bezpieczni i doceniani. Zwraca się uwagę na prawidłowe relacje między dziećmi oraz między uczniami a nauczycielami. Dużą wagę przywiązuje się do dbałości o kulturę słowa ucznia.  
  4. Wsparcie: Nauczyciele przekazują uczniom wiadomości na temat różnych metod i technik uczenia się oraz uczą sposobów ich wykorzystywania. W szkole realizowany jest Projekt UE „Lepsza szkoła-lepsza przyszłość”. Rodzice wspomagają swoje dzieci w procesie uczenia się. Szkoła korzysta ze wsparcia instytucji zewnętrznych, np. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Nauczyciele podejmują działania innowacyjne zmierzające do podniesienia poziomu umiejętności uczniów.
  5. Środowisko lokalne: Uczniowie znają/poznają historię małej ojczyzny oraz postać patrona szkoły. Biorą odpowiedzialność za swoją najbliższą okolicę/ swój region. Naśladują idee propagowane przez patrona szkoły. Uczniów zachęca się do kultywowania ponadczasowych wartości, takich jak: pracowitość, uczciwość, rzetelność, sumienność.